top of page
8.02 carat Zambian Emerald Cushion Cut

Cushion Cut

Product: OP_7

Shape:                     

Weight:                    

Quantity:                 

Measurements:      

Origin:                     

Cushion Cut

8.02 Carat

1

12.4 x 11.8 mm

Zambia

bottom of page