top of page
4.93 carat Fancy Cut Zambian Emerald

Fancy Cut

Product: FO_2

Shape:                     

Weight:                    

Quantity:                 

Measurements:      

Origin:                     

Hexagon

4.93 Carat

1

12.8x10.9 mm

Zambia

bottom of page